5, మే 2016, గురువారం

ఒక మాట..

విమర్శ అనేది దారి చూపించే దీపం లా ఉండాలి గానీ...ఒంటిని కాల్చే కొరివిలా ఉండకూడదు.ఏమంటారు మిత్రులారా??

1 వ్యాఖ్య: