9, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

ఈనాటి(26.11.2017) ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీలో నేను రాసిన పిల్లల కథ..."నమ్మకం." శుభోదయం అందరికీ..ధన్యవాదాలు ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ డెస్క్ కి.


ఈ నెల డిసెంబర్,2017 భావ తరంగిణి మాసపత్రికలో నా సమీక్షలు: 1.మా ఊరు....సంపాదకులు..శ్రీ గుదిబండి వెంకట రెడ్డి. 2. వంద ప్రశ్నలు-వేల భావాలు(కేతవరపు రాజ్యశ్రీ సాహిత్య విశ్లేషణ.)..నియోగి.