12, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

2012 ఈనాడు లో నా కథలూ-పాత్రల పేర్లూ

వరుస సంఖ్య      కథ పేరు                   పాత్ర             పాత్ర పేరు        ప్రచురిత తేదీ
1             జేబులొ జోరీగ          5 రూపాయల బిళ్ళ         -             10/8/2012
2             చంద్రుడి కోపం-సూర్యుడితాపం      సూర్యచంద్రులు        -           21/8/2012
3             పంచదార పిల్లి                 పిల్లి                జూబీ         10/9/2012
4             చలాకీ జాకీ                  కాకి                జాకీ         18/9/2012
5             కుదురులేని కుంకుడు గింజ        కుంకుడు గింజ         -           29/9/2012
6             ఎంగిలి చెట్టు                 మామిడి చెట్టు           -            21/10/2012
7             కోడి కోరిక                     కోడి                  జో         31/10/2012
8             చేపల వేపుడు నచ్చిందా కొంగా?     కొంగ                -           10/11/2012
9             వెలిగిన మిణుగురు               మిణుగురు పురుగు       -              20/11/2012
10            తిమ్మరాజు తిప్పలు              ఒక తిండిపోతు        తిమ్మరాజు      30/11/2012
11            గుబులు తీరిన గుడ్లగూబ       గుడ్లగూబ            -               14/12/2012
12            పిసినారి బావ                 రామ్మూర్తి,సూరి         -             27/12/2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 వ్యాఖ్య: