12, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

2013 ఈనాడు లో నా కథలూ-పాత్రల పేర్లూ

13            కోతలు కోసిన కోయిల             కోయిల                  -              11/01/2013
14            కోడలి దానగుణం                                                       24/01/2013
15            బడాయి కప్ప                    కప్ప                మప్పీ            05/02/2013
16            కుండ కోరిక                      కుండ                 -              25/02/2013
17            చేదు చెరుకు-తీపి కాకర       కాకర పాదు         -                 07/03/2013
18            ఇంట్లో పాము పుట్ట లోకి            పాము                జీనీ           16/03/2013
19            పిండివంటల రహస్యం                                                   29/03/2013
20            కొండ మీద కోతి                  కోతి                 బిజ్జూ           16/04/2013
21            గడ్డి పూవు-మల్లె మొగ్గ                                                 16/05/2013
22            ఇరుకిల్లు                                                                28/7/2013
23            మాట్లాడే రాయి                   చిన్ని రాయి            -              07/08/2013
24            కోడి కూత                        కోడి                  బిబో             12/09/2013
25            షావుకారు పిల్లి                 పిల్లి                 లింబూ          22/09/2013
26            బడాయి రాయి                     రాయి                    -             04/10/2013
27            ఎగరని చెట్టు                    చెట్టు                  -              17/10/2013
28            జిరాఫీ జపం                    జిరాఫీ               జింబూ           18/11/2013
29            వెర్రిబాగుల వేరుశనక్కాయ       వేరుశనక్కాయ           -              28/11/2013
30            ఓబులయ్య వజ్రాలు                                                         22/12/2013
------------------------------------------------------------------------------------------

1 వ్యాఖ్య: